Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bulb spol. s r.o.
IČO: 250 75 381, se sídlem Předboj, Ke Tvrzi 7, PSČ: 250 72, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47527 (dále jen „Prodávající“) 
(dále jen “Podmínky“)
 
I. Úvodní ustanovení
 
1. Předmětem těchto Podmínek je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím.
2. Kupující je spotřebitelem, pokud při uzavírání Kupní smlouvy s Prodávajícím a při jejím plnění nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo jiné obchodní činnosti (dále jen „Kupující spotřebitel“). Kupující je podnikatelem, pokud při uzavírání Kupní smlouvy s Prodávajícím a při jejím plnění jedná v rámci své podnikatelské nebo jiné obchodní činnosti, a to zejména tím, že nakupuje zboží od Prodávajícího pro účely svého podnikání (dále jen „Kupující podnikatel“). (Kupující spotřebitel a Kupující podnikatel společně dále jen jako „Kupující“.)
3. Podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.
4. Kupní smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce. 
5. Prodejním místem Prodávajícího je Showroom Bulb, Jankovcova 1037/49 (Classic 7), Praha 7, PSČ: 170 00 (dále jen „Prodejní místo“). 
6. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 
 
II. Kupní smlouva
 
1. Při objednávání zboží od Prodávajícího volí Kupující typ a množství zboží, způsob úhrady kupní ceny zboží a způsob doručení zboží (dále jen „Objednávka“). Objednávku adresuje Kupující Prodávajícímu spolu se svými identifikačními údaji. 
2. Proces uzavírání Kupní smlouvy probíhá v českém jazyce, nesjednají-li Prodávající a Kupující výslovně jinak.
3. V případě uzavírání Kupní smlouvy v sídle nebo Prodejním místě Prodávajícího je Prodávající povinen Kupujícímu v textové podobě potvrdit přijetí Objednávky a spolu s tím Kupujícímu předat tyto Podmínky. Kupující je povinen svým podpisem na textovém znění potvrzení o přijetí Objednávky potvrdit, že souhlasí s údaji v něm uvedenými, čímž Kupující zároveň potvrzuje, že byl seznámen s těmito Podmínkami a s jejich zněním souhlasí, a to ve lhůtě tří (3) dnů ode dne, kdy bylo Kupujícímu předáno potvrzení o přijetí Objednávky a tyto Podmínky. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující doloží Prodávajícímu svůj podpis na potvrzení o přijetí Objednávky.
4. Neprojeví-li Kupující souhlas s potvrzením o přijetí Objednávky, jakož současně s tím se zněním těchto Podmínek, ve lhůtě stanovené v odstavci 3. tohoto článku, platí, že Kupní smlouva nebyla uzavřena, nesjednají-li Kupující a Prodávající jinak. 
5. V případě, že Kupní smlouva je uzavírána distančním způsobem, je Prodávající povinen Kupujícímu potvrdit přijetí Objednávky prostřednictvím emailu na elektronickou emailovou adresu uvedenou Kupujícím v rámci identifikačních údajů v Objednávce. V potvrzení o přijetí Objednávky uvede Prodávající rovněž kupní cenu zboží a cenu přepravy zboží, je-li sjednán zpoplatněný způsob doručení zboží. Součástí potvrzení o přijetí Objednávky jsou tyto Podmínky. Kupující je povinen potvrdit Prodávajícímu správnost údajů uvedených v potvrzení o přijetí Objednávky prostřednictvím emailu na elektronickou emailovou adresu Prodávajícího, a to do tří (3) dnů ode dne, kdy bylo Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí Objednávky. Má se za to, že potvrzení o přijetí Objednávky zasílané Kupujícímu prostřednictvím elektronické emailové adresy Prodávajícího bylo Kupujícímu doručeno týž den, kdy bylo Prodávajícím odesláno. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující odešle Prodávajícímu souhlas s údaji uvedenými v potvrzení o přijetí Objednávky, čímž Kupující zároveň potvrzuje, že byl seznámen s těmito Podmínkami a že s jejich zněním souhlasí. 6. Neodešle-li Kupující Prodávajícímu souhlas s potvrzením o přijetí Objednávky ve lhůtě stanovené v odstavci 5. tohoto článku, platí, že Kupní smlouva nebyla uzavřena, nesjednají-li Kupující a Prodávající jinak. 
7. Kupující souhlasí s tím, že při používání komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) hradí Kupující své náklady sám.
 
III. Doručení zboží a přepravní náklady
 
1. Při uzavírání Kupní smlouvy Kupující zvolí jeden ze způsobů přepravy zboží zakoupeného  u Prodávajícího: a. osobní odběr Kupujícím v sídle nebo Prodejním místě Prodávajícího Prodávající se zavazuje nepožadovat po Kupujícím žádné poplatky za předání zboží Kupujícímu v sídle nebo v Prodejním místě Prodávajícího. Kupující souhlasí s tím, že náklady na svou dopravu do sídla nebo Prodejního místa Prodávajícího, jakož i z něj po odběru zboží, si hradí sám. Kupující je povinen převzít zboží z Kupní smlouvy v sídle nebo v Prodejním místě Prodávajícího do pěti (5) pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy. Tuto lhůtu lze po vzájemné dohodě Prodávajícího a Kupujícího prodloužit. Nepřevezme-li Kupující zboží v sídle nebo Prodejním místě Prodávajícího v této lhůtě, vyzve Prodávající Kupujícího opětovně prostřednictvím emailu k vyzvednutí zboží, a zároveň je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu nákladů za uskladnění zboží. Nedojde-li k vyzvednutí zboží Kupujícím ni ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne odeslání této opakované výzvy k vyzvednutí zboží Kupujícímu, vyhrazuje si Prodávající právo zboží prodat.  b. doručení zboží přepravní společností na adresu určenou Kupujícím Cena přepravy je odvislá od druhu, množství a velikosti zboží, jakož i místa doručení zboží. Konkrétní cenu přepravy sjednávají Prodávající a Kupující při uzavření Kupní
smlouvy. Cenu za doručení zboží z Kupní smlouvy přepravní společností na adresu určenou Kupujícím hradí Kupující. Prodávající se zavazuje předat zboží z Kupní smlouvy přepravní společnosti k doručení do pěti (5) pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy- Tuto lhůtu lze po vzájemné dohodě Prodávajícího a Kupujícího prodloužit.
2. V případě doručení zboží prostřednictvím přepravní společnosti na adresu určenou Kupujícím se Kupující zavazuje zboží převzít při dodání. 
3. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost zboží a jakékoliv závady ihned ohlásit Prodávajícímu. Při převzetí zboží od přepravní společnosti má Kupující tuto povinnost vůči přepravci. 
4. Kupující není povinen od přepravní společnosti zboží převzít, pokud shledá porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky.
5. Při převzetí zboží Kupující podepisuje dodací list. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží byla dodána bez zjevných vad. Na pozdější reklamaci porušení obalu zásilky nebude Prodávajícím brán zřetel. 
 
IV. Platební podmínky
 
1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží, a to jedním z níže uvedených způsobů: a. Platba při převzetí zboží v sídle nebo Prodejním místě Prodávajícího Kupující uhradí celou kupní cenu zboží hotově nebo prostřednictvím platební karty  v okamžiku převzetí zboží v Prodejním místě nebo v sídle Prodávajícího. b. Platba na zálohovou fakturu před dodáním zboží Kupující uhradí celou kupní cenu zboží na základě zálohové faktury vystavené Prodávajícím doručené Kupujícímu. Adresu pro zaslání zálohové faktury je Kupující povinen Prodávajícímu sdělit při uzavírání Kupní smlouvy. Platební údaje, jakož  i lhůta splatnosti, je uvedena na zálohové faktuře.  Neuhradí-li Kupující celou kupní cenu zboží ve lhůtě splatnosti uvedené na zálohové faktuře, vyhrazuje si Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit. Po úhradě celé kupní ceny zboží se Prodávající zavazuje expedovat zboží Kupujícímu do pěti (5) pracovních dnů. c. Platba na fakturu po dodání zboží Na základě dohody Prodávajícího a Kupujícího uhradí Kupující celou kupní cenu zboží dle faktury vystavené Prodávajícím doručené Kupujícímu. Adresu pro zaslání faktury je Kupující povinen Prodávajícímu sdělit při uzavření Kupní smlouvy. Platební údaje, jakož i lhůta splatnosti, je uvedena na faktuře.  d. Platba ve splátkách Na základě písemné dohody uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím je možné uhradit kupní cenu za zboží ve splátkách. Součástí dohody o splátkách je splátkový kalendář s termíny splatnosti jednotlivých splátek. Ocitne-li se Kupující byť s jedinou splátkou na zaplacení kupní ceny zboží v prodlení, dochází zesplatnění, a to bez předchozího písemného upozornění Prodávajícího, čímž se kupní cena zboží stává splatnou okamžitě v celém rozsahu. 
2. Platebním místem prodávajícího je sídlo Prodávajícího, Prodejní místo Prodávajícího  a bankovní účet Prodávajícího. 
 
V. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na zboží 
 
1. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží Prodávajícímu. 
2. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží v sídle nebo Prodejním místě Prodávajícího, nebo od přepravní společnosti v místě doručení, nebo okamžikem odmítnutí zboží převzít, ačkoliv Kupujícímu bylo nabídnuto k převzetí řádně dodané zboží. 
3. Je-li mezi Prodávajícím a Kupujícím ujednáno předání zboží Kupujícímu v sídle nebo Prodejním místě Prodávajícího a zjedná-li Kupující vlastního přepravce pro účely převzetí zboží v sídle nebo Prodejním místě Prodávajícího, přechází nebezpečí škody na věci na Kupujícího okamžikem, kdy bylo zboží předáno tomuto přepravci, jehož zjednal Kupující. 
 
VI. Odpovědnost za vady vůči Kupujícímu spotřebiteli
 
1. Prodávající odpovídá Kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží se shoduje s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, tedy že má vlastnosti a jakost Kupní smlouvou požadované a Prodávajícím garantované, nebo na základě reklamy očekávané, popřípadě že zboží má jakost a vlastnosti u věci takového druhu obvyklé, jakož i že odpovídá požadavkům právních předpisů. 
2. Zjistí-li Kupující spotřebitel, že dodané zboží není v souladu s Kupní smlouvou, má Kupující spotřebitel právo požadovat aby Prodávající uvedl zboží do souladu s Kupní smlouvou 
3. Vyskytne-li se na zboží vada do 24 měsíců od převzetí zboží z Kupní smlouvy Kupujícím spotřebitelem, může Kupující spotřebitel uplatnit u Prodávajícího práva z vadného plnění. Jde-li o vadu odstranitelnou, může Kupující spotřebitel požadovat opravu zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Jde-li o vadu neodstranitelnou, může Kupující spotřebitel požadovat výměnu zboží nebo odstoupit od Kupní smlouvy postupem podle článku VI. těchto Podmínek. 
4. Odpovědnost za vady může Kupující spotřebitel uplatnit v sídle nebo v Prodejním místě Prodávajícího. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci Kupujícího spotřebitele v přiměřené lhůtě, nejdéle do třiceti (30) dnů, jakož i informovat Kupujícího spotřebitele o vyřízení reklamace. Není-li reklamace vyřízena v přiměřené lhůtě, nejdéle do třiceti (30) dnů, má Kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. 
5. Poté, co Kupující spotřebitel obdrží od Prodávajícího informaci o vyřízení reklamace, je Kupující spotřebitel povinen zboží převzít nebo požádat o jeho doručení ve smyslu článku III. těchto Podmínek, a to do třiceti (30) dnů ode dne, kdy Prodávající Kupujícího spotřebitele informoval o vyřízení reklamace. 
6. Nevyzvedne-li Kupující spotřebitel reklamované zboží nebo nepožádá-li o jeho doručení ve lhůtě stanovené v odstavci 5. tohoto článku, upozorní Prodávající Kupujícího spotřebitele opětovně na vyřízení reklamace prostřednictvím emailu, a současně je Prodávající ode dne odeslání opětovného upozornění na vyřízení reklamace Kupujícímu oprávněn požadovat po
Kupujícím spotřebiteli náhradu nákladů za uskladnění reklamovaného zboží.  Není-li zboží Kupujícím spotřebitelem vyzvednuto ani do dalších deseti (10) dnů ode dne odeslání této opakované výzvy k vyzvednutí reklamovaného zboží Prodávajícím, vyhrazuje si Prodávající právo reklamované zboží znovu prodat.
 
VII. Odpovědnost za vady vůči Kupujícímu podnikateli
 
1. Pro odpovědnost za vady Prodávajícího vůči Kupujícímu podnikateli se přiměřeně užijí ustanovení článku VII. těchto Podmínek. 
2. Sjednají-li Prodávající a Kupující podnikatel vzájemně jiný rozsah odpovědnosti Prodávajícího za vady, má toto ujednání přednost před článkem VI. a VII. těchto Podmínek.
 
VIII. Možnosti odstoupení Kupujícího spotřebitele od Kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem
 
1. Kupující spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit, a do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží z Kupní smlouvy. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy je zachována i tehdy, odešle-li Kupující spotřebitel projev odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu v poslední den této lhůty. Projev odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující spotřebitel učinit písemně nebo prostřednictvím emailu Prodávajícího info@bulb.cz . 
2. Odstoupí-li Kupující spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen zaslat zboží zpět Prodávajícímu nebo jej Prodávajícímu předat v sídle nebo Prodejním místě Prodávajícího, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží z Kupní smlouvy Prodávajícímu při odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího spotřebitele nese Kupující spotřebitel. 
3. Odstoupí-li Kupující spotřebitel od Kupní smlouvy, zavazuje se Prodávající vrátit kupní cenu zboží z Kupní smlouvy, jakož i náklad na nejlevnější způsob přepravy zboží z Kupní smlouvy, Kupujícímu spotřebiteli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího spotřebitele, do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Číslo bankovního účtu, jakož i další nezbytné platební údaje, je Kupující spotřebitel povinen Prodávajícímu sdělit neprodleně po odstoupení od Kupní smlouvy. 
4. Je-li Kupujícím spotřebitelem zboží z Kupní smlouvy vráceno neúplné, poškozené, opotřebované nebo jinak poškozené, vzniká Prodávajícímu nárok na náhradu škody, jejíž výši je Prodávající oprávněn jednostranně započíst. 
5. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že nemůže odstoupit od Kupní smlouvy na zboží upravené podle přání Kupujícího spotřebitele nebo pro osobu Kupujícího spotřebitele. 
 
IX. Ochrana osobních údajů
 
1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna zákonem  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající zpracovává osobní údaje v rozporu s tímto zákonem, může se Kupující obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
2. Kupující, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, bydliště, emailová adresa, telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“). 
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání obchodních sdělení, zejména sdělení souvisejících se službami Prodávajícího, na elektronickou emailovou adresu Kupujícího.
4. Osobní údaje jsou Prodávajícím zpracovávány na dobu neurčitou. Zpracováním osobních údajů může Prodávající, který je jejich správcem, pověřit třetí osobu, zpracovatele. 
5. Kupující se zavazuje uvádět své správné a pravdivé osobní údaje, a neprodleně informovat Prodávajícího o jejich změně. 
6. Kupující prohlašuje, že své Osobní údaje poskytuje Prodávajícímu dobrovolně.
7. Kupující je oprávněn souhlas se zpracováním svých Osobních údajů vůči Prodávajícímu odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu sídla nebo Prodejního místa Prodávajícího. 
8. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je Prodávající povinen mu tuto informaci předat. Prodávající je oprávněn za poskytnutí této informace požadovat přiměřenou náhradu nepřevyšující náklady nezbytné pro poskytnutí této informace.
 
X. Závěrečná ustanovení
 
1. Vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou, jakož i těmito Podmínkami, se řídí právním řádem České republiky.
2. Práva a povinnosti výslovně těmito Podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a příslušnými navazujícími právními předpisy.
3. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, lze-li toto neplatné nebo neúčinné ustanovení od ostatních oddělit, aniž by tím ostatní ustanovení byla dotčena.
4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
5. Prodávající je oprávněn k této své činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad. V případě stížnosti je Kupující spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci.
6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2019. 
 
 
Bulb spol. s r.o.